NorZIG
Norsk Z39.50 InteresseGruppe


2001-03-06
Ole Husby, BIBSYS


Service description metadata

Saksdokument for NorZIG-møtet 2006-03-16

Bakgrunn

Begrepet "Service description metadata" har ikke noen god norsk oversettelse, men er tenkt å skulle omfatte metainformasjon om en søketjeneste (server) som beskriver virkemåten både syntaktisk og semantisk. Et viktig formål med slike metadata er å muliggjøre konfigurering av portaler og andre klienter mot en aktuell søketjeneste.

Innenfor Z39.50 har slike metadata vært omfattet av EXPLAIN-tjenesten. Denne har egentlig ikke fått noen særlig utbredelse. I NorZIG-profilen stilles det krav om at en server i stedet skal bruke mekanismene i EXPLAIN LITE.

EXPLAIN LITE har heller aldri fått noen utbredelse, og det kan stilles spørmål om dette kravet i profilen tjener noen hensikt, dvs om det er noen som overhodet bruker disse metadataene. En viktig ulempe med EXPLAIN LITE er at dette formatet ikke har noen backing i en internasjonal organisasjon lenger, og det er omtrent umulig å finne referanser til formatet, og langt mindre beskrivelse av hvordan det skal brukes av Z39.50 Initialize.

De siste årene har det kommet et nytt metadataskjema som omsider har hatt en viss suksess: ZeeRex. Dette er et XML-skjema som ligner relativt mye på EXPLAIN LITE. Et viktig fortrinn ved dette skjemaet er at det også støtter protokollene SRU og SRW. Den siste utviklingen på området er NISO Z39.92. Dette er rett og slett en ny versjon av ZeeRex, og er et av resultatene fra arbeidet innenfor NISO Metasearch initiative.

Referanser

Om explain lite.

ZeeRex: The Explainable "Explain" Service.

NISO Z39.92-200X: Information Retrieval Service Description Specification

Hvilke krav bør NorZIG stille?

Det er på tide å revurdere kravet til EXPLAIN LITE i NorZIG-profilen. Her er forslag til et vedtak i NorZIG:
  1. Kravet til støtte for EXPLAIN LITE tas ut av profilen.
  2. Det settes inn et nytt krav om støtte for Z39.92.
  3. Det formuleres dessuten et krav om at Z39.92-beskrivelsene skal registreres på ei nettside som administreres av NorZIG.

Kommentar til det siste punktet: EXPLAIN LITE har en egenskap som ikke finnes i ZeeRex / Z39.92: Nemlig at beskrivelsen kan formidles vha Z39.50-protokollen. Det oppstår dermed behov for en separat "tjeneste" for formidling av beskrivlesene.

Om utveksling av service description metadata

De fleste aktørene innenfor NorZIG-samarbeidet er både produsenter og konsumenter av service description metadata, ved at vi vedlikeholder klienter eller portaler som trenger slike metadata.

Det er vel en felles erfaring at det å skaffe seg slike metadata som er kavlitetssikret ikke alltid er en enkel oppgave. Slike data er ofte en del av produktene vi anskaffer, idet både klienter og portaler som regel inneholder et sett med "connection files". Disse dataene er vanligvis ikke tilgjengelig i et åpent format, og de er også ofte underlagt lisensbetingelser som forhindrer deling med andre aktører.

På grunnlag av dette bør NorZIG diskutere følgende spørsmål:

  1. Er det en aktuell oppgave for NorZIG å arbeide med felles virkemidler for deling av service description metadata for "tredjeparts" tjenesteleverandører?
  2. Hvis svaret er ja, hvilke verktøy, tjenester og andre virkemidler kan tas i bruk?